Harga 8 November 2018 Kavling Bukit Jasmine

Harga November 2018 Kavling Bukit Jasmine

  • 170m, BD.18/03 Cash Rp 336.600 Angsuran 36x Rp 420.750.000 KPT Rp 365.211.000 DP 20% 73.042.200 Angsuran 10th 3.392.328, Angsuran 15th 2.626.096.
  • 180m, BD.03/03, BD.05/03 Cash Rp 356.400.000 Angsuran 36x Rp 445.500.000 KPT Rp 386.694.000 DP 20% 7.338.800 Angsuran 10th 3.591.876, Angsuran 15th 2.780.572.
  • 223m BD.15/01 dan 19 Cash 466,070,000. Angsuran 36x 582,587,500. KPT 505,685,950. DP 20% 101,137,190. Angs 5th 8,010,550. Angs 8th 5,515,503. Angs 10th 4,697,154. Angs 15th 3,636,199
  • 272m BD.18/01. Cash 538,560,000. Angsuran 36x 673,200,000. KPT 584,337,600. DP 20% 116,867,520. Angs 5th 9,256,468. Angs 8th 6,373,355. Angs 10th 5,427,724. Angs 15th 4,201,753

Kavling Real Estat, Bukit Jasmine, CitraIndah City

More Info visit Kaving Murah Bukit Jasmine